หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล หัวดง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
     
 
 

 
 
 
 

มีการจัดสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะครบถ้วน เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

ก่อสร้างหรือปรับปรุง ซ่อมแซมระบบระบายน้ำ ฝนหรือน้ำเสียต่าง ๆ

จัดทำหรือปรับปรุง ซ่อมแซมและขยายเขตไฟฟ้าให้ความสว่างตามถนน และชุมชนอย่างทั่วถึง

จัดทำหรือปรับปรุง ซ่อมแซม และขยายเขตประปาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังจากน้ำกัดเซาะ น้ำเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนประชาชน

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคสล. และถนนดินลูกรัง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 
 

เสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่นและเข้มแข็ง

นำยุทธศาสตร์“พลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด” มาใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยปลูกจิตสำนึก และระดมมวลชนต่อต้านเอาชนะยาเสพติด

ส่งเสริมประชาชนให้เป็นคนมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎหมาย มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี มีความมั่นคง

พัฒนาตำบลให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ส่งเสริมการพัฒนาและการพัฒนาชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

ต่อต้านการละเมิดสิทธิและเสรีภาพ
 
 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการพัฒนา ตลอดจนการมีส่วนร่วม ในกระบวนการจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น และการตราข้อบัญญัติท้องถิ่น

พัฒนาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก ในการบริการประชาชนให้ทันสมัยและสร้างความ พึงพอใจในการรับบริการของประชาชน

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการพัฒนาในทุก ๆ ด้านของหน่วยงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และการยอมรับของประชาชน

ให้บริการแก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วย ความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

สร้างจิต/ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน
 
 

ส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันกรณีมีการระบาดของ โรคติดต่อต่าง ๆ

ส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน เพื่อให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรง

ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ด้านสุขภาพ และป้องกันตนเองจากโรคภัย

ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 

ส่งเสริมการจัดการศึกษา และการให้บริการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ

พัฒนาและปรับปรุงโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน

สนับสนุนการกีฬาท้องถิ่นและชุมชน

ส่งเสริม สนับสนุน วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น

ส่งเสริมและสนับสนุนงานราชพิธีเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ
 
 

ป้องกันและลดความเสียหายหรือผลกระทบจาก ภัยสาธารณะ

จัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้ ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง วาตภัย อัคคีภัย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
โทรศัพท์ : 056-697-306 โทรสาร : 056-697-306
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหัวดง
จำนวนผู้เข้าชม 7,812,661 เริ่มนับ 7 ก.ย. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10