หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 

 
 
 

 
ตรวจสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ  
 

ตรวจสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

แจ้งการแสดงตนตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563

งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด เทศบาลตำบลหัวดงได้กำหนดให้ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการแสดงตนตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563  เพื่อเป็นการแสดงการดำรงชีวิตของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการของทางราชการ กำหนดให้ทุกต้นปีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบสถานะของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ และต้องได้รับการยืนยันว่าผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการยังมีชีวิตอยู่งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาลตำบลหัวดง จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อโปรดมาแสดงตนตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีเอกสารหลักฐานประกอบดังนี้ กรณีแสดงตนตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563

ให้ผู้สูงอายุผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดำเนินการดังต่อไปนี้

แสดงตนด้วยตนเอง ณ งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาลตำบลหัวดง ในวันและเวลาราชการ 08.30-16.30 น.  โดยแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแจ้งยืนยันชื่อและหมายเลขบัญชีธนาคาร พร้อมบัตรประชาชนฉบับจริงและสำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชี
หากไม่สามารถแสดงตนด้วยตนเอง ให้มาขอรับหนังสือมอบอำนาจ ณ งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาลตำบลหัวดง พร้อมพยานลงนาม 2 คน โดยให้ผู้รับมอบอำนาจแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแจ้งยืนยันชื่อและหมายเลขบัญชีธนาคาร
กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินเบี้ยยังชีพแทน ขอให้มีการจัดทำหนังสือมอบอำนาจและพยานลงนามด้วยจำนวน 2 คน โดยมีเอกสารหลักฐานประกอบ ดังนี้
– บัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ    พร้อมรับรองสำเนา จำนวน   1 ฉบับ

– บัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ   พร้อมรับรองสำเนา จำนวน   1 ฉบับ– สมุดบัญชีธนาคาร      พร้อมรับรองสำเนา จำนวน   1 ฉบับ

ทั้งนี้ ให้ผู้สูงอายุแสดงตนพร้อมส่งเอกสาร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2562  เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ เพื่อเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามความประสงค์  หากท่านไม่มาดำเนินการดังกล่าวเทศบาลตำบลหัวดง มีความจำเป็นชะลอการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพไว้ก่อนจนกว่าจะตรวจสอบการดำรงอยู่กับทะเบียนราษฎรเสร็จสิ้น

กรณีแสดงตนตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563การดำรงอยู่ของคนพิการ และต้องได้รับการยืนยันว่าผู้สิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการยังมีชีวิตอยู่ ให้ผู้รับเบี้ยความพิการ ดำเนินการดังต่อไปนี้

แสดงตนด้วยตนเอง ณ งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาลตำบลหัวดง โดยแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแจ้งยืนยันชื่อและหมายเลขบัญชีธนาคาร พร้อมบัตรประจำตัวคนพิการฉบับจริงและสำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชี
หากไม่สามารถแสดงตนด้วยตนเอง ให้มาขอรับหนังสือมอบอำนาจ ณ งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาลตำบลหัวดง พร้อมพยานลงนาม 2 คน โดยให้ผู้รับมอบอำนาจแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแจ้งยืนยันชื่อและหมายเลขบัญชีธนาคาร
กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินเบี้ยความพิการแทน ขอให้มีการจัดทำหนังสือมอบอำนาจและพยานลงนามด้วยจำนวน 2 คน โดยมีเอกสารหลักฐานประกอบ ดังนี้
– บัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ    พร้อมรับรองสำเนา จำนวน   1 ฉบับ

– บัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ   พร้อมรับรองสำเนา จำนวน   1 ฉบับ


– สมุดบัญชีธนาคาร      พร้อมรับรองสำเนา จำนวน   1 ฉบับ

ทั้งนี้ ให้ผู้พิการแสดงตนพร้อมส่งเอกสาร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2562  เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ  หากท่านไม่มาดำเนินการดังกล่าว เทศบาลตำบลหัวดงมีความจำเป็นชะลอการจ่ายเงินเบี้ยความพิการไว้ก่อนจนกว่าจะตรวจสอบการดำรงอยู่กับทะเบียนราษฎรเสร็จสิ้น /จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ย. 2562 เวลา 10.24 น. โดย คุณ ปิยวดี บุญวัฒน์

ผู้เข้าชม 18 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
โทรศัพท์ : 056-697-306 โทรสาร : 056-697-306
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหัวดง
จำนวนผู้เข้าชม 1,043,539 เริ่มนับ 7 ก.ย. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10