หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 

 
 
 

 
ตรวจสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ  
 

ตรวจสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

แจ้งการแสดงตนตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563

งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด เทศบาลตำบลหัวดงได้กำหนดให้ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการแสดงตนตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563  เพื่อเป็นการแสดงการดำรงชีวิตของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการของทางราชการ กำหนดให้ทุกต้นปีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบสถานะของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ และต้องได้รับการยืนยันว่าผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการยังมีชีวิตอยู่งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาลตำบลหัวดง จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อโปรดมาแสดงตนตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีเอกสารหลักฐานประกอบดังนี้ กรณีแสดงตนตรวจสอบสถานะขอ