หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล หัวดง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
สำนักงาน
เทศบาลตำบลหัวดง
คณะผู้บริหาร
เทศบาลตำบลหัวดง
วัดเขาพระ
เทศบาลตำบลหัวดง
1
2
3
 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 


จ้างเหมายานพาหนะเพื่อเดินทางแบบเหมาจ่าย ตามโครงการ [ 24 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล [ 28 เม.ย. 2566 ]ซื้อของที่ระลึกตามโครงการวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]จ้างตกแต่งรถบุพชาติตามโครงการวันสงกรานต์ ประจำปี 2 [ 7 เม.ย. 2566 ]จ้างงานจ้างซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภา [ 3 มี.ค. 2566 ]เช่าเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2566 ]จ้างซ่อมรถพยาบาลฉุกเฉิน กจ-๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2565 ]จ้างซ่อมรถพยาบาลฉุกเฉิน กจ-๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 29 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรห [ 29 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรห [ 15 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 15 พ.ย. 2565 ]ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาดำเนินการตามโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำ [ 1 พ.ย. 2565 ]

 
พจ 0023.3/ว2212 ลว 26 พ.ค. 66 โครงการค่ายเยาวชนนานาชาติ 2023 IYF World Comp (พจ 0023.3/ว2212 ลว 26 พ.ค. 66)  [ 26 พ.ค. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว2213 ลว 26 พ.ค. 66 ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัจฉริยะ (Smart Kids) จังหวัดหนองบัวลำภู (พจ 0023.3/ว2213 ลว 26 พ.ค. 66)  [ 26 พ.ค. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว2201 ลว 26 พ.ค.66 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย (พจ 0023.3/ว2201 ลว 26 พ.ค.66)  [ 26 พ.ค. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว2179 ลว 24 พ.ค.66 การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา2566 (พจ 0023.3/ว2179 ลว 24 พ.ค.66)  [ 24 พ.ค. 2566 ]    
พจ 0023.6/ว2180 ลว 24 พ.ค.66 แจ้งการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดป้องกันโรคล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis:PrEP) ให้กับบุคลากรกลุ่มเสียง ปีงบประมาณ 2566 (พจ 0023.6/ว2180 ลว 24 พ.ค.66)  [ 24 พ.ค. 2566 ]    
พจ 0023.6/ว2184 ลว 24 พ.ค.66 การจัดกิจกรรมวันรณงค์ป้องกันการจมน้ำโลก (World Drowning Prevention Day) (พจ 0023.6/ว2184 ลว 24 พ.ค.66)  [ 24 พ.ค. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว2162 ลว 23 พ.ค.66 ประกาศผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการคัดเลือกโครงการขยายผลท้องถิ่นต้นแบบด้านการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน พ.ศ.2566-2567 และขอเชิญเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสุขภาวะเด็กและเยาวชน (พจ 0023.3/ว2162 )  [ 23 พ.ค. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว2163 ลว 22 พ.ค.66 การดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยขอความร่วมมือจังหวัดกำชับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน) ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดำเนินการตามแนวทางการบริหารงบประมาณฯ พจ0023.3/ว2163  [ 23 พ.ค. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว2148 ลว 22 พ.ค. 66 ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับชาติ ประจำปี2566 (รอบสอง ระดับประเทศ) (พจ 0023.3/ว2148 ลว 22 พ.ค. 66)  [ 23 พ.ค. 2566 ]    
พจ0023.5/5913 ลว 22 พ.ค.66 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร( เพิ่มด้วยกระดาษ ประจำเดือนเมษายน 2566)  [ 22 พ.ค. 2566 ]  
พจ0023.5/ว2145 ลว 22 พ.ค.66 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้ อปท. 2542 งวดที่ 4 2566  [ 22 พ.ค. 2566 ]  
พจ 0023.3/ว2142 ลว 22 พ.ค.66 โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 (พจ 0023.3/ว2142 ลว 22 พ.ค.66)  [ 22 พ.ค. 2566 ]  
พจ 0023.3/ว2143 ลว 22 พ.ค.66 ขอความอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานในสังกัดตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูลการจัดทำโครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไข ภาวะภัยแล้งและแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่าน (พจ 0023.3/ว2143 ลว 22 พ.ค.66)  [ 22 พ.ค. 2566 ]  
พจ 0023.3/ว2141 ลว22 พ.ค.66 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปบูรณาการการจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษาทั่วไปทุกแห่ง ผ่านระบบ Webex แบบ Cloud Meeting(พจ 0023.3/ว2141 ลว22 พ.ค.66)  [ 22 พ.ค. 2566 ]  
พจ 0023.3/ว2140 ลว 22 พ.ค.66 แนวทางการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น (พจ 0023.3/ว2140 ลว 22 พ.ค.66)  [ 22 พ.ค. 2566 ]  
พจ 0023.3/ว2130 ลว 22 พ.ค 66 ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(พจ 0023.3/ว2130 ลว 22 พ.ค 66)  [ 22 พ.ค. 2566 ]  
(พจ0023.5/ว 1269 ลว22 พ.ค.66) แจ้งราบชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)ระยะที่5 รุ่นที่30-31(พจ0023.5/ว 1269 ลว22 พ.ค.66)  [ 22 พ.ค. 2566 ]  
พจ 0023.1/ว 67 ลงวันที่ 19 พฤษภา การปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และกลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  [ 19 พ.ค. 2566 ]  
พจ 0023.6/ว2122 ลว 19 พ.ค.66 ขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงฤดูฝน ( พจ 0023.6/ว2122 ลว 19 พ.ค.66)  [ 19 พ.ค. 2566 ]  
พจ 0023.5/ว 2117 ลว.19 พ.ค.2566 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณะประโยชน์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย  [ 19 พ.ค. 2566 ]  
 
เชิญชวนจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 กศ. มท 0816.5/ว2152  [ 25 พ.ค. 2566 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว69 สรุปผลการประชุมฯ  [ 25 พ.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2150  [ 25 พ.ค. 2566 ]
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว2129 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 พ.ค. 2566 ]
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2114  [ 25 พ.ค. 2566 ]
ขอให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กสว. มท 0820.2/ว2115  [ 25 พ.ค. 2566 ]
หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4475  [ 24 พ.ค. 2566 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4476  [ 24 พ.ค. 2566 ]
แผนปฏิบัติงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. 2566 และข้อมูลประกอบการดำเนินงาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2124  [ 24 พ.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอนไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2123  [ 24 พ.ค. 2566 ]
ขอให้เร่งรัดการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่เข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2112  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2111  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2113 บัญชีแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การอบรมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กพส. มท 0810.7/ว2110 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
การดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.5/ว2105 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ขอให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด กศ. มท 0816.5/ว2106 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง ในหัวข้อ (ความรับผิดชอบ) กศ. มท 0816.3/ว2093 เอกสารแนบ เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
การให้ความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2104  [ 23 พ.ค. 2566 ]
แนวทางการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว2084 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2102  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ขอประชาสัมพันธ์ เพจการศึกษาท้องถิ่นไทย กศ. มท 0816.1/ว2086 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ กสธ. มท 0819.2/ว2061 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะภายใต้โครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน : ภาคกลาง ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2094 เอกสารแนบ  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานรับการคัดเลือกนำเสนอในการประชุมวิชาการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปีงบประมาณ 2566 กศ. มท 0816.3/ว2076 รายชื่อฯ คู่มือฯ เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
แนวทางการแก้ไขปัญหาจากการใช้งานระบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 กศ. มท 0816.2/ว2055  [ 23 พ.ค. 2566 ]
 
 
 
 
 
 
 
สอบถามตำแหน่งว่าง (22 ก.พ. 2565)    อ่าน 169  ตอบ 1  
ยืนยันเบี้ยผู้สูงอายุ ปี2565 (16 ก.ย. 2564)    อ่าน 112  ตอบ 2  
การติดต่อเทศบาล (5 ส.ค. 2564)    อ่าน 481  ตอบ 2  
เว็บไซต์ ทต.หัวดง อ.เมือง จ.พิจิตร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (23 เม.ย. 2564)    อ่าน 907  ตอบ 6  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (18 มี.ค. 2564)    อ่าน 174  ตอบ 0  
   
ทต.เนินปอ กรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งแห่งประเทศไทย และคณะ เดินทางมามอบเงินสงเคราะห์ เงินค่าฌ [ 27 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.ทับคล้อ ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสายใยรักสานสัมพันธ์ครอบครัว [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.คลองทราย ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566 [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.งิ้วราย การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 8 
อบต.วังโมกข์ ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลว [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
อบต.หนองหญ้าไทร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซิื้อจัดจ้าง ปร [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่าหลวง เจ้าหน้าที่ นำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ออกซ่อมแซมไฟฟ้ารายทาง บริเวณหมู่ที่ 7 และหมู [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.โพธิ์ประทับช้าง อบต.โพธิ์ประทับช้าง จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2566 [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.วังโมกข์ แจ้งประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนใช้งานแอพพลิเคชั่น ThaiD Thai Digital Identity หรือ [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 12 
อบต.งิ้วราย ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลงิ้วราย-ตำบลไทรโรงโขน [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 8 
อบต.บึงบัว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบึว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกครูช [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าหลวง เจ้าหน้าที่นำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ออกส่งน้ำประปาให้โรงเรียนบึงสีไฟ หมู่ที่ 4 [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าหลวง ขอขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) บริษั [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าหลวง คณะผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเริ่มเข้าดำเนินการก่อสร้างถนน [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าหลวง คณะผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเริ่มเข้าดำเนินการก่อสร้างถนน [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
 
 
 
 
   
ขนมจีนแป้งหมัก หมู่ที่ 3 ชุมชนเขาพระ
วัดเขาพระ ตำบลหัวดง
 
 
     
 
 
 
  คุณต้องการให้ ทต.หัวดง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
  ด้านการจัดการศึกษา
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-697-306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
โทรศัพท์ : 056-697-306 โทรสาร : 056-697-306
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหัวดง
จำนวนผู้เข้าชม 7,576,940 เริ่มนับ 7 ก.ย. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
ทต.หัวดง
CLICK