หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงาน
เทศบาลตำบลหัวดง
คณะผู้บริหาร
เทศบาลตำบลหัวดง
วัดเขาพระ
เทศบาลตำบลหัวดง
1
2
3
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 


จ้างซ่อมแซมตลาดสดเทศบาลตำบลหัวดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 18 พ.ค. 2563 ]จ้างไถฝังกลบบ่อขยะเทศบาลตำบลหัวดง โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 18 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ชุมชนหัวดง ห [ 15 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง Para A [ 14 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง Para A [ 29 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการตามโครงการจัดตั้งธนา [ 22 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง Para A [ 16 เม.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง Para A [ 15 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 เม.ย. 2563 ]จ้างซ่อมแซมรถพยาบาลฉุกเฉิน กจ-๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 14 เม.ย. 2563 ]

 
พจ 0023.3/ว 920  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผุ้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 2 เดือนมีนาคม 2564ป  [ 3 มี.ค. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 921 การรายงานผลความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการคนพิการด้านแรงงาน ผAction Plan)ประจำปีงบประมาณ  [ 3 มี.ค. 2564 ]    
พจ 0023.3/2564 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ผุ้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนมีนาคม 2564)  [ 3 มี.ค. 2564 ]    
พจ0023.5/ 2574  การโอนเงินภาษัมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร  [ 3 มี.ค. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 922 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งขาคิ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 3 มี.ค. 2564 ]    
 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 3 มี.ค. 2564 ]    
พจ0023.1/ว910 การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2564  [ 3 มี.ค. 2564 ]    
 ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนจัดทำป้ายชื่อถนนนำร่องในการรณรงค์เสริมสร้างวินัยจราจร เขตสวมหมวกนิรภัย ขับขี่ปลอดภัย เคารพกฏวินัยจราจร [ แนบ1 ]  [ 3 มี.ค. 2564 ]    
 ขอเชิญประชุมเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร  [ 3 มี.ค. 2564 ]    
พจ0023.3/ว897 การดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 2 มี.ค. 2564 ]    
พจ0023.5/ว 881  แจ้งกำหนดการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและการปฏิบัติในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.(e-LAAS )ตามมาตฐานการบัญชีภาครัฐและนะโยบายการบัญชีภาครัฐประจำปี2564 รุ่น 16-60  [ 2 มี.ค. 2564 ]    
พจ0023.5/ว879 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 มี.ค. 2564 ]    
พจ0023.5/ว880 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐเรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร [ แนบ1 ]  [ 2 มี.ค. 2564 ]    
พจ0023.3/ว893 เชิญประชุม อปท. ที่มีผลการดำเนินงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบ 2564 (ยังไม่ถึงขั้นตอนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง)  [ 2 มี.ค. 2564 ]    
พจ0023.3/ว883 แนวทางปฏิบัติในการควบคุมดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดรถรับ - ส่งเด็กนักเรียนของสถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 มี.ค. 2564 ]    
พจ0023.3/ว884 จัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์ เรื่อง เเนวทางการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย  [ 2 มี.ค. 2564 ]    
พจ0023.3/ว882 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 20,22-27  [ 2 มี.ค. 2564 ]    
พจ0023.3/ว843 การดำเนินงานโครงการอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 5 ด้าน (เฉลี่ยรวม5ด้านน้อยกว่าร้อยละ 70)ผ่าน Web Conference  [ 25 ก.พ. 2564 ]  
พจ0023.3/ว852 ข้อหารือกรณีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล  [ 25 ก.พ. 2564 ]  
พจ0023.3/ว848 ขอความร่วมมือในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2564 [ แนบ1 ]  [ 25 ก.พ. 2564 ]  
 
บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ.  [ 4 มี.ค. 2564 ]
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.3/ว432 [เกณฑ์การประเมิน] [รายชื่อโรงเรียน] [รายชื่อสถานศึกษา]  [ 4 มี.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว435  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การหารือการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก กม. มท 0804.3/ว436  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี กต. มท 0818.2/ว434  [ 3 มี.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ตบ. มท 0805.2/ว431  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลบ้านเพ และเทศบาลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1247  [ 3 มี.ค. 2564 ]
กำหนดการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว416 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 มี.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว429  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การเลื่อนกำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว426  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์ กค. มท 0803.3/ว428  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ขอเชิญรับชม Facebook Live การบรรยายหัวข้อ (แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 : การตรวจเยี่ยม Online) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว427 [เอกสารแนบ]  [ 3 มี.ค. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรุ่นที่ 4-5 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว425  [ 3 มี.ค. 2564 ]
แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2564 สบ.พถ. มท 0807.2/ว403  [ 2 มี.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการบริหารสมองส่วนหน้า (Executive Function : EF) และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำปี พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.5/ว413 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 มี.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รุ่นที่ 3-4, 6, 8 และรุ่นที่ 10 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว423 [รายชื่อ]  [ 2 มี.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว415 [รายชื่อ]  [ 2 มี.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดี กศ. มท 0816.5/ว390 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 มี.ค. 2564 ]
แจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว393 [รายชื่อ]  [ 1 มี.ค. 2564 ]
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รหัสหลักสูตร 640303-64) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว408 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 1 มี.ค. 2564 ]
แจ้งกำหนดการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว410  [ 1 มี.ค. 2564 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ.  [ 1 มี.ค. 2564 ]
แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว407  [ 1 มี.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว404 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [แบบตอบรับ]  [ 1 มี.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1190  [ 1 มี.ค. 2564 ]
 
 
 
 
 
 
 
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (1 มี.ค. 2564)    อ่าน 252  ตอบ 45  
เว็บไซต์ ทต.หัวดง อ.เมือง จ.พิจิตร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (14 พ.ย. 2563)    อ่าน 582  ตอบ 2  
การติดต่อเทศบาล (21 มิ.ย. 2562)    อ่าน 234  ตอบ 1  
   
อบต.ทุ่งโพธิ์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.บางไผ่ ประกาศ อบต.บางไผ่ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติองค์ [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.บางไผ่ ประกาศ อบต.บางไผ่ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน เพื่อจัด [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.บางลาย ประกาศฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำฯบ้านบางลายเหนือ2ม.2บ้านบ [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.โพธิ์ประทับช้าง ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฎิบัติการ/ชำนาญการ) [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.โพธิ์ประทับช้าง ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหาร อบต. [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองคูณ [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.งิ้วราย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.กำแพงดิน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1 ) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านบุ่ง จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.กำแพงดิน กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกต [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.บางลาย ประกาศฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบางลายเหนือ [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.บางลาย ประกาศฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านประดาทอง หมู [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทม.พิจิตร ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง กำหนดถนนนำร่องในการรณรงค์เสริมสร้างวินัยจราจร [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
อบต.บางลาย ประกาศฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบางลายใต้หมู [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
 
 
 
 
   

ขนมจีนแป้งหมัก หมู่ที่ 3 ชุมชนเขาพระ

ปราชญ์ชาวบ้าน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
     
 
 
 
  คุณต้องการให้ ทต.หัวดง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
  ด้านการจัดการศึกษา
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. .................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
โทรศัพท์ : 056-697-306 โทรสาร : 056-697-306
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหัวดง
จำนวนผู้เข้าชม 2,000,072 เริ่มนับ 7 ก.ย. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10