หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงาน
เทศบาลตำบลหัวดง
คณะผู้บริหาร
เทศบาลตำบลหัวดง
วัดเขาพระ
เทศบาลตำบลหัวดง
1
2
3
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริ [ 7 มิ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมตลาดสดเทศบาลตำบลหัวดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 18 พ.ค. 2563 ]จ้างไถฝังกลบบ่อขยะเทศบาลตำบลหัวดง โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 18 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ชุมชนหัวดง ห [ 15 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง Para A [ 14 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง Para A [ 29 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการตามโครงการจัดตั้งธนา [ 22 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง Para A [ 16 เม.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง Para A [ 15 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 เม.ย. 2563 ]

 
พจ0023.2/ว2346 ลว 11 มิถุนายน 25 แนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณ๊ผู้ประเมินกับการประเมินมีปัญหาความขัดแย้งหรือเป็นคู่กรณี พจ0023.2/ว2346 ลว 11 มิ.ย. 64  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
พจ0023.3/ว2334ลว.11มิ.ย.64 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(CCVID-19) (พจ0023.3/ว2334ลว.11มิ.ย.64)  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
พจ0023.3/6579ลว11มิ.ย.64 แนวทางการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง สำหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในแบบ ก.002 และ กสศ.06(พจ0023.3/6579ลว11มิ.ย.64)  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
พจ0023.3/ว2341ลว.11มิ.ย.64 ขอความอนุเคราะห์ เรื่อง โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์(พจ0023.3/ว2341ลว.11มิ.ย.64)  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
พจ0023.3/ว2338ลว.11มิ.ย.64 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ปีการศึกษา 2563 (พจ0023.3/ว2338ลว.11มิ.ย.64)  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
พจ0023.3/ว2339ลว.11มิ.ย.64 เเจ้งกำหนดการและกรอบเกณฑ์การคัดเลือกนวัตกรรมฯ โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาของจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(พจ0023.3/ว2339ลว.11มิ.ย.64)  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
พจ0023.3/ว2335 ลว.11 มิ.ย.64 การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ0023.3/ว2335 ลว.11 มิ.ย.64)  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 2342 ลว 11 มิ.ย.64 ขอทราบผลความคืบหน้าในการดำเนินโครงการตามงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (พจ 0023.3/ว 2342 ลว 11 มิ.ย.64)  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 2340 ลว 11 มิ.ย.64 การเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 (พจ 0023.3/ว 2340 ลว 11 มิ.ย.64)  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.2/ว2333 ลงวันที่ 10 มิถุ การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล (นายกเทศมนตรีและประธานสภาเทศบาล) ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิิจิตร กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง (พจ 0023.2/ว2333 ลว 10 มิ.ย. 2564)  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
(พจ0023.5/ว 6554 ลว 10 มิ.ย. 256 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร(พจ0023.5/ว 6554 ลว 10 มิ.ย. 2564)  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
(พจ0023.5/ว 2325 ลว 10 มิ.ย.64) ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองท้องถิ่น(พจ0023.5/ว 2325 ลว 10 มิ.ย.64) [ แนบ1 ]  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
พจ0023.2/6511 ลว 10 มิ.ย. 64 สำรวจข้อมูลสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการการสนับสนุนการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 2322 ลว 10 มิ.ย.64 กฏกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณวมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2564 (พจ 0023.3/ว 2322 ลว 10 มิ.ย.64)  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 2299 ลว 9 มิ.ย.64 ขอส่งแผนตรวจประเมิน LPA ของทีมประเมินประสิทธิภาพฯ ประจำปี 2564 (พจ 0023.3/ว 2299 ลว 9 มิ.ย.64)  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 2308 ลว 10 มิ.ย.64 ขอให้ตอบแบบรายงานข้อมูลผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (พจ 0023.3/ว 2308 ลว 10 มิ.ย.64)  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 2319 ลว 10 มิ.ย.64 ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (พจ 0023.3/ว 2319 ลว 10 มิ.ย.64) [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ] [ แนบ4 ] [ แนบ5 ]  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 2318 ลว 10 มิ.ย.64 รายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2564 (พจ 0023.3/ว 2318 ลว 10 มิ.ย.64)  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 2316 ลว 10 มิ.ย.64 โครงการนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (พจ 0023.3/ว 2316 ลว 10 มิ.ย.64)  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 2315 ลว 10 มิ.ย.64 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (พจ 0023.3/ว 2315 ลว 10 มิ.ย.64)  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
 
สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยและคู่มือการใช้สื่อ ในรูปแบบแผ่นซีดี กศ. มท 0816.4/ว1161 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤษภาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1207  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว1206  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำสื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.7/ว1202  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัย กสว. มท 0820.2/ว1201 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและเผยแพร่แนวคิด (เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน) (รูปแบบออนไลน์) กสว. มท 0820.3/ว1200 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [QR Code]  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1194  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจักการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 และการอนุมัติการจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564) ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1190  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
การประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 กศ. มท 0816.3/ว1191 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
หลักการจัดส่งนมโรงเรียน และแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1169 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
รายงานภาพรวมผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว115 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.6/ว1166  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0810.6/ว1184  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีกรจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1181  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
รายงานผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1182  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว1176  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัย ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) สบ.พถ. มท 0807.2/ว1160 [กำหนดการ]  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
ติดตามทวงถามการตอบแบบสำรวจประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว1163 [เอกสารแนบ]  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง สำหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในแบบ ก.002 และ กสศ.06 กศ. มท 0816.2/ว1174  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2564) สน.คท. มท 0808.5/ว1167 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
สรุปรายงานความคืบหน้าการสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว1173  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1156 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
โครงการนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1172  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3237  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
 
 
 
 
 
 
 
การติดต่อเทศบาล (5 พ.ค. 2564)    อ่าน 294  ตอบ 1  
เว็บไซต์ ทต.หัวดง อ.เมือง จ.พิจิตร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (23 เม.ย. 2564)    อ่าน 655  ตอบ 6  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (18 มี.ค. 2564)    อ่าน 25  ตอบ 0  
   
ทต.หอไกร ซ่อมแซมถนนหมู่ 5 บริเวณโรงสีชุมชน [ 12 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.วังกรด ประกาศประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลวังกรด การขายสินค้า การติดตั้งป้ายโฆษณาในพื้นที่สา [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ดงตะขบ วันที่ 8-9 มิถนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบนำรถรับ-ส่งบริการประชาชนฉีดวั [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
ทม.พิจิตร นายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยสามัญ สมัยแรก [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 41 
อบต.คลองคะเชนทร์ กองช่าง งานไฟฟ้า ได้ดำเนินการซ่อมไฟรายทาง เป็นไฟฟ้าสาธารณะรายทาง หมู่ที่ 3 หมู่ท [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.วังกรด ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พั [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ทับคล้อ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานกอ [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 21 
ทม.ตะพานหิน นายกเทศมนตรีเมืองตะพานหินประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล เพื่อมอบหมายนโย [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.วังหว้า โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.โพธิ์ประทับช้าง ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19 แก่สถานศึกษา [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทม.ตะพานหิน กฏกระทรวง การอนุญาตประกอบกิจการฮัจย์ พ.ศ. 2563 [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.กำแพงดิน ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงดิน สัดส่วนประชาคมท้องถิ่น [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทม.พิจิตร คำสั่งจังหวัดพิจิตร ที่ 1091/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลเมืองพิจิตร [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 25 
ทม.พิจิตร ประกาศเทศบาลเมืองพิจิตร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลเมืองพิจิตร [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 28 
ทม.ตะพานหิน งานป้องกันฯ เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกล้างตลาดสดตะพานหิน ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
 
 
 
 
   

ขนมจีนแป้งหมัก หมู่ที่ 3 ชุมชนเขาพระ

ปราชญ์ชาวบ้าน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
     
 
 
 
  คุณต้องการให้ ทต.หัวดง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
  ด้านการจัดการศึกษา
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. .................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
โทรศัพท์ : 056-697-306 โทรสาร : 056-697-306
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหัวดง
จำนวนผู้เข้าชม 3,016,882 เริ่มนับ 7 ก.ย. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10