หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
   


-กิจการสภา- [ 10 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 159 
 
 
 
 
 


จ้างจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอ [ 1 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุในการฝึกอบรม อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2562 ]จ้างปรับพื้นที่ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพ [ 26 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 25 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2562 ]จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแลรักษา ทรัพย์สิน สวนสา [ 12 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 8 ก.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 3 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 3 ก.ค. 2562 ]ซื้อชุดเครื่องนอนเด็กอนุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2562 ]

 
พจ 0023.2/ว3008 กำหนดส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2562  [ 21 ส.ค. 2562 ]     
พจ 0023.5/ว 3010 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี 2562 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาส 4 เดือนกรกฎาคม 2562 [ 21 ส.ค. 2562 ]     
พจ0023.1-ว2998 การกระจายอำนาจเเละการขยายการให้บริการจากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาค [ 21 ส.ค. 2562 ]     
พจ0023.5/ว510 กำหนดแนวทางปฎิบัติในการจัดเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง [ 20 ส.ค. 2562 ]     
พจ0023.5/ว 509 แจ้งวินิจฉัยข้อหารือของกรมส่งเสรืิมฯ [ 20 ส.ค. 2562 ]     
พจ0023.5/ว508 แจ้งซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับอุทรณ์ตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง [ 20 ส.ค. 2562 ]     
พจ0023.5/ว507 แจ้งซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติระเบียบกระทรวงการคลัง [ 20 ส.ค. 2562 ]     
พจ0023.3-ว2990 การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ [ 20 ส.ค. 2562 ]     
พจ0023.3-ว2987 การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2562 [ 20 ส.ค. 2562 ]     
พจ0023.3-ว2986 การสำรวจข้อมูลการใช้งานอุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ Smart Card Reader เเละการใช้งานผ่านระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบ Online [ 20 ส.ค. 2562 ]     
พจ0023.5/ว2965 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดการกระจายอำนาจ [ 20 ส.ค. 2562 ]     
พจ0023.5/9865 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้ อบจ. [ 20 ส.ค. 2562 ]     
พจ0023.5/499 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกรกฏาคม 62 [ 20 ส.ค. 2562 ]     
พจ0023.5/ว498 กำหนดคำอธิบายประเภมงานก่อสร้างและวิธีการคำนวนเทียบสัดส่วนฯ [ 20 ส.ค. 2562 ]     
พจ 0023.5/ว2967 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเช่าบ้าน ไตรมาส 4 ก.ค -ก.ย.62  [ 20 ส.ค. 2562 ]     
พจ0023.4-ว2982 การมอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนตามมาตรา 71 วรรคสอง เเห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล [ 20 ส.ค. 2562 ]     
พจ 0023.5/ว2966 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ ไตรมาส 4 ก.ค.-ก.ย. 62  [ 20 ส.ค. 2562 ]     
พจ 0023.2/ว2980 การยุบเลิกส่วนราชการระดับกอง [ 20 ส.ค. 2562 ]     
พจ0023.3-ว2978 ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามบัญชีรายชื่อ เดินทางมาชี้เเจงรายละเอียดของงาน/กิจกรรมประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ส.ค. 2562 ]     
พจ 0023.2/ว 2970 ประกาศ ก.ท.จ.พิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2562 [ 20 ส.ค. 2562 ]     
 
รับรองการจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สน.คท. มท 0808.4/ว3322  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการประเมินที่ 2 ( ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว14808 [เอกสารแนบ]  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (งวดที่ 2) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว3276  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.2/ว3294 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ส.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังสำหรับส่วนราชการที่ให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ ในระบบ Biz Portal ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3309 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3308 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2562 ]
การอบรมหลักสูตร "โตไปไม่โกง" กศ. มท 0816.3/ว3273  [ 20 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3271  [ 20 ส.ค. 2562 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3301  [ 20 ส.ค. 2562 ]
เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3246  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กค. มท 0803.3/ว3293  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การขอยุบเลิกส่วนราชการระดับกอง สน.บถ. มท 0809.2/ว101  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว11373  [ 19 ส.ค. 2562 ]
ผลิตภัณฑ์และการบริหารนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3258  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2313  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.2/14106-14181 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3291  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว3078  [ 19 ส.ค. 2562 ]
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว3260 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การดำเนินการโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กพส. มท 0810.4/ว3196  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3298  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การแจกจ่ายประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สน.บถ. มท 0809.3/ว3277 [บัญชีจังหวัด]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3257  [ 16 ส.ค. 2562 ]
สำรวจศึกษานิเทศก์สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรศึกษานิเทศก์ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนด ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว3255 [แบบสำรวจฯ]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ กศ. มท 0816.4/ว3274  [ 16 ส.ค. 2562 ]
 
 
 
 
 
 
 
การติดต่อเทศบาล (21 มิ.ย. 2562)    อ่าน 59  ตอบ 1  
เว็บไซต์ ทต.หัวดง อ.เมือง จ.พิจิตร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 พ.ย. 2561)    อ่าน 337  ตอบ 1  
   
อบต.ดงกลาง -ประชุมสภา- [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ดงกลาง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร (วัยเรียน วัยใส รักอย่ [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
ทต.กำแพงดิน ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงดิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าฬ่อ ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าฬ่อ ประกาศจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควันจำนวน 2 รายการ [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ทุ่งโพธิ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ทุ่งโพธิ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองหญ้าไทร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทรจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ความรุนแรงต่อเด็ก [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.กำแพงดิน กิจกรรมจิตอาสา ตัดหญ้า ปลูกต้นไม้ รอบหนองชุมชนไฟไหม้ หมู่ที่ 1 ตำบลกำแพงดิน อำเภ [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองปลาไหล ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 3 [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
ทต.ทับคล้อ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล โครงการจ้างเหมาบริก [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.วังตะกู ขอเชิญร่วมโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.กำแพงดิน ผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมก [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.กำแพงดิน กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ดงกลาง จิตอาสา ปรับปรุงสนามสนามหญ้าโรงเรียนวัดดงกลาง [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
 
 
 
 
   

ลูกเดือยอบกรอบ

เขาพระ
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
  คุณต้องการให้ ทต.หัวดง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
  ด้านการจัดการศึกษา
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
โทรศัพท์ : 056-697-306 โทรสาร : 056-697-306
จำนวนผู้เข้าชม 821,110 เริ่มนับ 7 ก.ย. 2561
จัดทำโดย : NAXsolution.com