หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงาน
เทศบาลตำบลหัวดง
คณะผู้บริหาร
เทศบาลตำบลหัวดง
วัดเขาพระ
เทศบาลตำบลหัวดง
1
2
3
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 


จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ๘๐-๘๙๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจา [ 20 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ๘๑-๐๔๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 16 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจา [ 16 ก.ค. 2564 ]จ้างล้างเครื่องปรับอากาศของเทศบาลตำบลหัวดง โดยวิธี [ 16 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวดง และโร [ 7 ก.ค. 2564 ]จ้างรถยนต์รับ-ส่งนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจ [ 6 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริ [ 24 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริ [ 7 มิ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนทางเข้าที่ทิ้งขยะเทศบาลตำบลหัวดง โดย [ 25 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2563 ]

 
พจ 0023.3/ว 2958 ลว 22 ก.ค.64 การจัดเก็บข้อมูลควาทจำเป็ยพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้นที่ระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2564 (พจ 0023.3/ว 2958 ลว 22 ก.ค.64)  [ 22 ก.ค. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 2952 ลว 22 ก.ค.64 การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (พจ 0023.3/ว 2952 ลว 22 ก.ค.64)  [ 22 ก.ค. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 2951 ลว 22 ก.ค.64 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2564 (พจ 0023.3/ว 2951 ลว 22 ก.ค.64)  [ 22 ก.ค. 2564 ]    
ด่วนที่สุด ที่ พจ 0023.5/ว 2948 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564) (ด่วนที่สุด ที่ พจ 0023.5/ว 2948 ลว 22 ก.ค. 2564)  [ 22 ก.ค. 2564 ]    
พจ 0023.4/ว 8114 ลว 22 ก.ค. 64 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา  [ 22 ก.ค. 2564 ]    
พจ 0023.2/ - ลงวันที่ 22 กรกฎ การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัว เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 17 (พจ0023.2/- ลว 22 กรกฎาคม 2564) [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ]  [ 22 ก.ค. 2564 ]    
พจ0023.2/ว 8105 ลว 22 กรกฎาคม 25 เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (พจ0023.2/ว 8105 ลว 22 กรกฎาคม 2564)  [ 22 ก.ค. 2564 ]    
พจ 0023.4/ว 2939 ลว 21 ก.ค. 64 แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรองนายกเทศมนตรี  [ 21 ก.ค. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 2932 ลว 21 ก.ค.64 ยกเลิกวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององ๕ืกรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นกรณีพิเศษในวันอังคารที่ 27 กรกฏาคม 2564 (พจ 0023.3/ว 2932 ลว 21 ก.ค.64)  [ 21 ก.ค. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 2931 ลว 21 ก.ค.64 ขอรับความคิดเห็นต่อร่างกฎหระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ...... (พจ 0023.3/ว 2931 ลว 21 ก.ค.64)  [ 21 ก.ค. 2564 ]    
พจ 0023.4/ว 2921 ลว 20 ก.ค. 64 การแจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน  [ 20 ก.ค. 2564 ]    
พจ 0023.2/ว434 ลว 20 กรกฎาคม 256 เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (พจ 0023.2/ว434 ลว 20 กรกฎาคม 2564)  [ 20 ก.ค. 2564 ]    
พจ 002.3/ว 2912 ลว 20 ก.ค.64 การจัดส่งรายชือและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (พจ 002.3/ว 2912 ลว 20 ก.ค.64)  [ 20 ก.ค. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 2911 ลว 20 ก.ค.64 ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายงานผลการประชุมหารือและกำหนดแนวทางการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ.2564 (พจ 0023.3/ว 2911 ลว 20 ก.ค.64)  [ 20 ก.ค. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 2910 ลว 20 ก.ค.64 แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (พจ 0023.3/ว 2910 ลว 20 ก.ค.64)  [ 20 ก.ค. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 2909 ลว 20 ก.ค.64 รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ไปพลางก่อน โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ฯลฯ (พจ 0023.3/ว 2909 ลว 20 ก.ค.64)  [ 20 ก.ค. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 2891 ลว 19 ก.ค.64 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามงานวิจัย เรื่อง ผลลัพธ์ของมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลต่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา (พจ 0023.3/ว 2891 ลว 19 ก.ค.64)  [ 19 ก.ค. 2564 ]    
พจ 0023.4/ว 433 ลว 19 ก.ค. 64 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการออนไลน์  [ 19 ก.ค. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 2890 ลว 19 ก.ค.64 การชะลอส่งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่าย โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมฯ (พจ 0023.3/ว 2890 ลว 19 ก.ค.64)  [ 19 ก.ค. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 2889 ลว 19 ก.ค.64 แจ้งแนวปฏิบัติในการป้องกันคุ้มครองเด็กในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิค-19 (พจ 0023.3/ว 2889 ลว 19 ก.ค.64)  [ 19 ก.ค. 2564 ]    
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว1534 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว1535 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.3/ว1559 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
กฎกระทรวง กำหนดการดำเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อให้วัยรุ่นได้รับสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1550  [ 22 ก.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดสรรงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน กรณีการเลื่อนเวลาการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1569  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.3/ว1564 [เอกสารแนบ]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว1563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10199-10274 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10330-10387 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1562  [ 22 ก.ค. 2564 ]
แนวทางการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กศ. มท 0816.2/ว1558 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบแสดงความเห็นออนไลน์ ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1557  [ 21 ก.ค. 2564 ]
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1556  [ 21 ก.ค. 2564 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 17 สน.บถ. [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 21 ก.ค. 2564 ]
ผลการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งในช่วงฤดูฝน ปี 2564 กพส. มท 0810.4/ว1552  [ 21 ก.ค. 2564 ]
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กศ. มท 0816.4/ว1555 [แนวทางฯ]  [ 21 ก.ค. 2564 ]
การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง สน.คท. มท 0808.3/ว1551 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ค. 2564 ]
ขอประชาสัมพันธ์นิทรรศการสืบสร้างสุข กสธ. มท 0819.2/ว1543  [ 21 ก.ค. 2564 ]
การใช้มาตรการทางการบริหารเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการทางวินัยและจริยธรรม สน.บถ. มท 0809.5/ว23  [ 20 ก.ค. 2564 ]
การแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1544  [ 20 ก.ค. 2564 ]
ขอเลื่อนกำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.2/ว1540  [ 20 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1538 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามงานวิจัย เรื่อง ผลลัพธ์ของมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลต่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1537 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ค. 2564 ]
ขอเลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรมท้องถิ่นอำเภอมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สบ.พถ. มท 0807.2/ว1539  [ 20 ก.ค. 2564 ]
 
 
 
 
 
 
 
การติดต่อเทศบาล (5 พ.ค. 2564)    อ่าน 309  ตอบ 1  
เว็บไซต์ ทต.หัวดง อ.เมือง จ.พิจิตร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (23 เม.ย. 2564)    อ่าน 677  ตอบ 6  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (18 มี.ค. 2564)    อ่าน 53  ตอบ 0  
   
ทม.ตะพานหิน ประกาศเทศบาลเมืองตะพานหิน เรื่อง การนัดประชุมสภาเทศบาลเมืองตะพานหิน สมัยประชุมสา [ 17 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.โพธิ์ประทับช้าง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.โพธิ์ประทับช้าง การประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือน กร [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.โพธิ์ประทับช้าง มอบเครื่องวัดอุณหภูมิและปรอทวัดไข้ให้แก่ผู้นำชุมชน [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.โพธิ์ประทับช้าง โครงการหมู่บ้านสะอาดป้องกันไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2564 [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.สากเหล็ก เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ๒๕๖๔ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเ [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ท้ายน้ำ ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ท้ายน้ำ ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่สรรหา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่ง [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
ทม.ตะพานหิน งานป้องกันฯ เทศบาลเมืองตะพานหิน ได้ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุ ในวันที่ 2 [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.วังตะกู ถวายเทียน [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วังตะกู สส.สุรชาติ ศรีบุศกร มอบชุดเครื่องนอน หมอน ผ้าห่ม น้ำดื่ม ให้กับศูนย์พักคอยเพื่อส [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ไผ่ขวาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมารถแบ๊คโฮขุดลอกกำจัดวัชพืช บริเวณหนองสรวง [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.วังตะกู โคก หนอง นา พช หมู่ที่ 7 บ้านลำประดาเหนือ ตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิ [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ท้ายน้ำ โครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา / ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วังตะกู ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามอำเภอบางมุลนาก [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
 
 
 
 
   

ขนมจีนแป้งหมัก หมู่ที่ 3 ชุมชนเขาพระ

ปราชญ์ชาวบ้าน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
     
 
 
 
  คุณต้องการให้ ทต.หัวดง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
  ด้านการจัดการศึกษา
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. .................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
โทรศัพท์ : 056-697-306 โทรสาร : 056-697-306
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหัวดง
จำนวนผู้เข้าชม 4,006,508 เริ่มนับ 7 ก.ย. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10