หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
   


-กิจการสภา- [ 10 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 176 
 
 
 
 
 


ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างกำแพงดินพร้อมปรับปรุงซ่อมแซมคอนกรีตเสร [ 27 ส.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง โด [ 27 ส.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลบ่อขยะเทศบาลตำบลห [ 27 ส.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมตลาดสดเทศบาลตำบลหัวดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 27 ส.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมตลาดสดเทศบาลตำบลหัวดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 27 ส.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ โดยวิธีเ [ 27 ส.ค. 2562 ]ซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2562 ]จ้างจัดทำอาหารตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างในสถาน [ 15 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุฝึกและอุปกรณ์ในการดำเนินการตามโครงการกำจั [ 15 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุฝึกและอุปกรณ์ในการดำเนินการตามโครงการกำจั [ 15 ส.ค. 2562 ]ซื้อไม่โครโฟนไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงเว็บไชต์เทศบาลตำบลหัวดง โดยวิธีเฉพาะเจ [ 5 ส.ค. 2562 ]จ้างจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอ [ 1 ส.ค. 2562 ]

 
พจ0023.5/ว3307 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การกันเงินฯ62 [ 17 ก.ย. 2562 ]     
พจ0023.1-11169 ขอความร่วมมือในการวางระบบการบริหารเอกสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 17 ก.ย. 2562 ]     
พจ0023.5/3296 ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. [ 16 ก.ย. 2562 ]     
พจ 0023.5/ว3243 แนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ [ 16 ก.ย. 2562 ]     
พจ0023.3-11152 ขอเรียนเชิญเข้ารับรางวัลโครงการThailand Rabies Awards 2018 ในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]     
พจ0023.5/ว3249 แนวทางการปฏิบัติงานในกรณีที่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. [ 16 ก.ย. 2562 ]     
พจ0023.3-ว3292 โครงการฝึกอบรมเเละศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเเละเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ/พนักงานราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร ประจำปี พ.ศ.2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]     
พจ 0023.5/ว 3273 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมการศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ไตรมาสที่ 4 [ 13 ก.ย. 2562 ]     
พจ 0023.5/ว 3274 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าการศึกษาของบุตร งวดที่ 3 เพิ่มเติม [ 13 ก.ย. 2562 ]     
พจ 0023.5/ว 3272 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเช่าบ้าน ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม [ 13 ก.ย. 2562 ]     
พจ0023.5/ว 3269 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ศพด. เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม ก.ค.-ก.ย. 62 [ 13 ก.ย. 2562 ]     
พจ 0023.5/ว 3271 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี งวดที่ 2 [ 13 ก.ย. 2562 ]     
พจ0023.5/ว582 การกันเงินไว้เบิกเหลื่ยมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  [ 13 ก.ย. 2562 ]     
พจ0023.3-ว3270 ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.ย. 2562 ]     
พจ0023.3-ว3268 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 [ 13 ก.ย. 2562 ]     
พจ0023.5/ว3267 สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 [ 13 ก.ย. 2562 ]     
พจ0023.5/ว3266 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณพ.ศ.2562ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณฯว่าด้วยการก่อหนี้ [ 13 ก.ย. 2562 ]     
แจ้งซ้อมควมเข้าใจแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการใช้สูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างฯ ค่าK [ 13 ก.ย. 2562 ]     
พจ0023.1-3262 การเข้าร่วมสัมมนาบุคลากรภาครัฐยุทธศาสตร์ชาติปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐเพื่อประชาชน [ 12 ก.ย. 2562 ]   
พจ0023.1-11065 การเข้าร่วมสัมมนาบุคลากรภาครัฐยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐเพื่อประชาชน [ 12 ก.ย. 2562 ]   
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ สน.คท. มท 0808.2/16565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานฏีกา ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/16566  [ 17 ก.ย. 2562 ]
ขอเชิญประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิรูปองค์การของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว3743  [ 17 ก.ย. 2562 ]
การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/16678 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล และหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว5467 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานในการสมัครเข้ากรรมการ ก.พ.ค. ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว3749  [ 17 ก.ย. 2562 ]
แจ้งกำหนดการการปิดระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - Plan) เพื่อนำระบบฯ ที่ได้พัฒนาใหม่ขึ้นมาใช้ทดแทน ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว3747  [ 17 ก.ย. 2562 ]
แนวทางการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5530  [ 17 ก.ย. 2562 ]
การอบรมสัมมนาปัญหาการดำเนินงานกิจการสภาท้องถิ่นที่ผ่านมา เพื่อพิจารณากลยุทธ์ในการบริหารกิจการสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สบ.พถ. มท 0807.2/ว3601  [ 17 ก.ย. 2562 ]
การจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น (วาระ : สร้างสุขภาวะ 13 กลุ่มประชากร) กพส. มท 0810.6/ว3731 [รายชื่อ อปท.]  [ 17 ก.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/16594-16610 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2562 ]
ขอหารือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561 สน.คท. มท 0808.2/ว3724  [ 17 ก.ย. 2562 ]
สรุปสาระสำคัญบางประเด็น คำปาฐกถาพิเศษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ (เรียนรู้ สู่อาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี) กศ. มท 0816.3/ว3644  [ 16 ก.ย. 2562 ]
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3726  [ 16 ก.ย. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3723 [อบต. เทศบาล] [อบจ.]  [ 16 ก.ย. 2562 ]
แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูล สน.บถ. มท 0809.5/ว16 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ย. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3706 [บัญชี อปท.] [บัญชีรายชื่อ]  [ 13 ก.ย. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5435  [ 13 ก.ย. 2562 ]
การอบรมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การจัดการศึกษาท้องถิ่น สบ.พถ. มท 0807.2/ว3602 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ก.ย. 2562 ]
แจ้งการแก้ไขข้อความคลาดเคลื่อนในหนังสือแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ สน.คท. มท 0808.2/ว3698  [ 13 ก.ย. 2562 ]
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3653 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ก.ย. 2562 ]
ซักซ้อมการมอบอำนาจ "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ในการขุดลอกร่องน้ำ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3672  [ 12 ก.ย. 2562 ]
แนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท.วถ.) ตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว3679  [ 12 ก.ย. 2562 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3680 [เอกสารแนบ]  [ 12 ก.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อเสียงนิทานเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3678  [ 12 ก.ย. 2562 ]
 
 
 
 
 
 
 
การติดต่อเทศบาล (21 มิ.ย. 2562)    อ่าน 76  ตอบ 1  
เว็บไซต์ ทต.หัวดง อ.เมือง จ.พิจิตร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 พ.ย. 2561)    อ่าน 354  ตอบ 1  
   
ทต.หอไกร ราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงเสียงตามสายภายในหมู่บ้านไข่เน่า ม.1 [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.หอไกร ราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหอไกร ม.5 [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.ทับคล้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อการเสร [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ทับคล้อ [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.กำแพงดิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ทับคล้อ ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตามโครงการส่งเส [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าหลวง วันที่ 9 กันยายน 2562 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญส [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.โพทะเล พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าฬ่อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุที่ใช้ซ่อมแซมถนน [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าฬ่อ ประกาศจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซมถนน [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.โพทะเล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.โพทะเล โครงการสื่อธรรมสู่เยาวชน [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.กำแพงดิน ประกาศชนะผู้เสนอราคา จ้างเหมาค่าเช่าเครื่องขยายเสีงและเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการจ [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.กำแพงดิน ประกาศชนะผู้เสนอราคา จ้างเหมาค่าน้ำแข้งและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานประเพณีแข [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าฬ่อ แบบแสดงตนยืนยันสิทธิ์การรับเบี้ยยังชีพ [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
 
 
 
 
   

ลูกเดือยอบกรอบ

เขาพระ
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
  คุณต้องการให้ ทต.หัวดง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
  ด้านการจัดการศึกษา
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
โทรศัพท์ : 056-697-306 โทรสาร : 056-697-306
จำนวนผู้เข้าชม 909,419 เริ่มนับ 7 ก.ย. 2561
จัดทำโดย : NAXsolution.com