หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
 
 
 
พจ 0023.2/ว3008 กำหนดส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2562  [ 21 ส.ค. 2562 ]    
 
พจ 0023.5/ว 3010 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี 2562 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาส 4 เดือนกรกฎาคม 2562  [ 21 ส.ค. 2562 ]    
 
พจ0023.1-ว2998 การกระจายอำนาจเเละการขยายการให้บริการจากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาค  [ 21 ส.ค. 2562 ]    
 
พจ0023.5/ว510 กำหนดแนวทางปฎิบัติในการจัดเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง  [ 20 ส.ค. 2562 ]    
 
พจ0023.5/ว 509 แจ้งวินิจฉัยข้อหารือของกรมส่งเสรืิมฯ  [ 20 ส.ค. 2562 ]    
 
พจ0023.5/ว508 แจ้งซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับอุทรณ์ตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง  [ 20 ส.ค. 2562 ]    
 
พจ0023.5/ว507 แจ้งซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติระเบียบกระทรวงการคลัง  [ 20 ส.ค. 2562 ]    
 
พจ0023.3-ว2990 การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ  [ 20 ส.ค. 2562 ]    
 
พจ0023.3-ว2987 การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2562  [ 20 ส.ค. 2562 ]    
 
พจ0023.3-ว2986 การสำรวจข้อมูลการใช้งานอุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ Smart Card Reader เเละการใช้งานผ่านระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบ Online  [ 20 ส.ค. 2562 ]    
 
พจ0023.5/ว2965 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดการกระจายอำนาจ  [ 20 ส.ค. 2562 ]    
 
พจ0023.5/9865 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้ อบจ.  [ 20 ส.ค. 2562 ]    
 
พจ0023.5/499 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกรกฏาคม 62  [ 20 ส.ค. 2562 ]    
 
พจ0023.5/ว498 กำหนดคำอธิบายประเภมงานก่อสร้างและวิธีการคำนวนเทียบสัดส่วนฯ  [ 20 ส.ค. 2562 ]    
 
พจ 0023.5/ว2967 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเช่าบ้าน ไตรมาส 4 ก.ค -ก.ย.62  [ 20 ส.ค. 2562 ]    
 
พจ0023.4-ว2982 การมอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนตามมาตรา 71 วรรคสอง เเห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  [ 20 ส.ค. 2562 ]    
 
พจ 0023.5/ว2966 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ ไตรมาส 4 ก.ค.-ก.ย. 62  [ 20 ส.ค. 2562 ]    
 
พจ 0023.2/ว2980 การยุบเลิกส่วนราชการระดับกอง  [ 20 ส.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 798
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
โทรศัพท์ : 056-697-306 โทรสาร : 056-697-306
จำนวนผู้เข้าชม 821,164 เริ่มนับ 7 ก.ย. 2561
จัดทำโดย : NAXsolution.com