หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
 
 
 
พจ0023.2-ว2514 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิจิตร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562  [ 11 ก.ค. 2562 ]   
 
พจ0023.3/ว2498 โครงการประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ยุทธศาสตร์การพัมนาทันตาภิบาล เพื่อคนไทยสุขภาพดี  [ 10 ก.ค. 2562 ]   
 
พจ0023.1/ว2497 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 10 ก.ค. 2562 ]   
 
พจ0023.3/ว2493 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผูู้สูงอายุ ประจำปี 2562 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2562  [ 10 ก.ค. 2562 ]   
 
พจ0023.3/ว2492 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแแก่ผู้ด้อยโอกาสทางาสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2562  [ 10 ก.ค. 2562 ]   
 
พจ0023.3/ว2491 การดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 10 ก.ค. 2562 ]   
 
พจ0023.3/ว2490 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562  [ 10 ก.ค. 2562 ]   
 
พจ0023.3/ว2489 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 10 ก.ค. 2562 ]   
 
พจ0023.3/ว2473 ขอส่งหนังสือรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560  [ 10 ก.ค. 2562 ]   
 
พจ0023.3/ว2487 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับพื้นที่  [ 10 ก.ค. 2562 ]   
 
พจ0023.3/ว2485 การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2562  [ 10 ก.ค. 2562 ]   
 
พจ0023.2/ว2481 การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 10 ก.ค. 2562 ]   
 
พจ0023.5/ว2441 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [ 9 ก.ค. 2562 ]   
 
พจ0023.3/ว2457 แนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  [ 8 ก.ค. 2562 ]   
 
พจ0023.3/ว2456 1-โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ประจำปี 2562  [ 8 ก.ค. 2562 ]   
 
พจ0023.3/ว2456 2-โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ประจำปี 2562  [ 8 ก.ค. 2562 ]   
 
พจ0023.3/ว2456 3-โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ประจำปี 2562  [ 8 ก.ค. 2562 ]   
 
พจ0023.3/ว2456 4-โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ประจำปี 2562  [ 8 ก.ค. 2562 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 786
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
โทรศัพท์ : 056-697-306 โทรสาร : 056-697-306
จำนวนผู้เข้าชม 717,757 เริ่มนับ 7 ก.ย. 2561
จัดทำโดย : NAXsolution.com